Perruquería Marisa.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

Pladur Touro.png

ESPAZO DISPOÑIBLE PARA ANUNCIARSE

9 de maio: Fin do Estado de Alarma. E agora, que?

Falamos coa avogada melidense Fátima Amboage Santos para resolver dúbidas


Laura Moure/Xeral

Hoxe falamos de novo coa avogada melidense Fátima Amboage Santos para resolver unha serie de dúbidas que xorden tras poñerse fin ao estado de alarma o pasado día 9.


1. Atopámonos nun escenario ambiguo…quen adopta as decisións a partir do 9 de maio sen estado de alarma?

As decisión van a adoptarse no seo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde de España. Este órgano é o encargado da cooperación e intercomunicación dos servizos de saúde das Comunidades Autónomas entre si e coa Administración do Estado.

Neste contexto de pandemia, dende os inicios, o Ministerio de Sanidade e as Comunindades Autónomas (CCAA) acordan por unanimidade actuacións coordinadas para controlar a transmisión da Covid-19; ben é certo que recementemente, a sona que tivo este órgano foi maior debido ás decisións tomadas co fin do estado de alarma. É importante sinalar que as medidas que adoptou o citado Consello (fin do toque de queda, do peche perimetral, menores limitacións respecto das reunións…) son de obrigado cumprimento.


Porén, as CCAA carecen das competencias necesarias para adoptar decisións que poidan afectar aos dereitos fundamentais, polo que, sendo conscientes desta circunstancia, aprobase o Real Decreto Lei 8/2021 de 4 de maio, polo cal se adoptan medidas urxentes na orde sanitaria, social e xurisdicional a aplicar trala finalización do Estado de Alarma. Nestas medidas, concretamente, no Capítulo VI as relativas á orde xurisdicional de modo que, é preciso que, antes de que as CCAA adopten unha decisión, esta debe ser aprobada ou ratificada xudicialmente. Nesta ratificación tamén está presente o Ministerio Fiscal, e será un procedemento que sempre terá carácter preferente e deberá resolverse mediante auto xudicial no prazo máximo de tres días naturais por parte do Tribunal Superior de Xustiza da correspondente comunidade autónoma, susceptible de aprobar unha decisión.


Asemade desta ratificación por parte dos Tribunais Superiores da Comunidade Autónoma, engádese un novo artigo 87 ter cuxa finalidade é que as decisións sexan unificadas a través dun recurso de casación o cal resolverá o Tribunal Supremo. Polo tanto, e con elo, ademáis de que a decisión última se atopa en mans deste último órgano citado, este, unificará a doutrina e creará xurisprudencia para todas as autonomías.


2. Deste modo, as comunidades autónomas non poden decretar medidas que afecten a dereitos fundamentais, como por exemplo, toques de queda en toda a autonomía?

En realidade, para situacións graves, moitos xuristas falan de que en determinadas circunstancias si que as comunidades autónomas poidan adoptar ditas decisión transcendentais, obviamente en casos de extrema urxencia, nos cales houbese miles de contaxios, por exemplo. Todo elo coa base lexislativa da Lei Orgánica de Medidas Especiais en Materia de Saúde Pública do ano 1986. Este texto lexislativo, no seu artigo tres, sinala que co fin de controlar as enfermidades transmisibles, a autoridade sanitaria, ademais de realizar as acción preventivas xerais, poderá adoptar as medidas oportunas para o control dos enfermos, das persoas que estiveron en contacto cos mesmos, así como as que consideren precisas en caso de risco transmisible. Atendendo a isto, os expertos indican que si que poderían verse peches perimetrais pero máis ben, sería de zonas sanitarias ou como moito de cidades, nunca dunha autonomía. Ademais, estas decisións aínda sendo extraordinarias, deberán adoptarse por decreto e terían que contar co aval dos tribunais.


3. Podería volver decretarse un estado de alarma? Ou mais ben, debe decretarse un novo estado de alarma ou deixar a resposta en mans das comunidades autónomas?

Ambas opcións son posíbeis. O artigo 116.2 da Constitución habilita ao Goberno para decretar un novo estado de alarma (“2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”).