top of page

Melide constitúe o seu novo Goberno local coa aprobación plenaria do organigrama municipal

Queda conformado por José Manuel Pérez (alcalde), Xesús Pereira (Economía e Facenda), Xosé Igrexas (Urbanismo), Carmen Liñeira (Política Social), Mayka Basalo (Cultura e Educación) e José María Santín (Medio Rural)


Ecos da Comarca/Melide

O Pleno urxente e extraordinario celebrado na tarde do martes 1 de agosto na Casa do Concello de Melide rematou con acordos que "desbloquearán" a xestión municipal diaria e coa conformación dun novo Goberno local e Xunta de Goberno. A xuntanza plenaria tamén aprobou asuntos pendentes dende o anterior pleno ordinario, como son as dedicacións exclusivas do Goberno local e máis o persoal eventual.


A sesión deu comezo coa xustificación, por parte do alcalde, José Manuel Pérez, do

carácter extraordinario e urxente da mesma. O rexedor explicou que a convocatoria tiña como obxecto “garantir o bo funcionamento do Concello e axilizar a dinámica diaria deste”. A portavoz do Partido Popular, Dalia García, cuestionou o carácter urxente da convocatoria, mentres que a voceira socialista, Mónica Barral, considerou que si era

“indispensable que a vila comece a ser gobernada”. Por parte dos portavoces do BNG,

Xesús Pereira, e Adiante Melide, Xosé Igrexas, non houbo obxeccións á xustificación achegada polo alcalde. Deste modo, o Pleno aprobou a urxencia da sesión cos votos

favorables de Adiante Melide, BNG e PSOE, e os votos contrarios do PP.

Tenentes de alcalde

No segundo punto da orde do día, o alcalde deu conta das resolucións da alcaldía neste

período. Neste apartado expúxose a conformación final da Xunta de Goberno local e as

tenencias de alcaldía. A Xunta queda constituída, ademais de polo rexedor, José Manuel

Pérez, polos concelleiros Xesús Pereira, Xosé Igrexas, Carmen Liñeira e Mayka Basalo.

Xesús Pereira será o primeiro tenente de alcalde de Melide, correspondéndolle a segunda

tenencia a Xosé Igrexas. A terceira tenente de alcalde será Carmen Liñeira, e a cuarta,

Mayka Basalo.


Áreas de goberno

Ademais, o alcalde deu conta da división e asignación das áreas de goberno. A de

presidencia correspóndelle ao propio José Manuel Pérez, que engloba Persoal, Seguridade Cidadá, Obras e Servizos e a Radio Municipal. Pola súa banda, Xesús

Pereira será concelleiro de Economía e Facenda, englobando as áreas de Economía,

Facenda, Promoción Económica, Turismo e Camiño de Santiago. O concelleiro de

Urbanismo será Xosé Igrexas, con competencias sobre Urbanismo, Medio Ambiente,

Contratación, Comercio e Emprego.


Na área de Política Social, a responsable será Carmen Liñeira. Desta Concellería

dependerán Servizos Sociais, Igualdade, Saúde e Deportes. En canto á Concellería de

Cultura e Educación, será competencia da edil Mayka Basalo, e englobará Cultura,

Educación, Xuventude e Normalización Lingüística. Por último, José María Santín será

concelleiro de Medio Rural.


Grupo mixto

No terceiro punto da orde do día, deuse conta sobre a organización do Grupo Mixto, que

conforman BNG e PSOE na actual Corporación local. A portavocía do mesmo será

rotatoria, correspondéndolle os anos 2023 e 2025 a Xesús Pereira, coa suplencia de Mónica Barral, e os de 2024 e 2026 a esta última, coa suplencia do primeiro. Na Comisión

Especial de Contas, a vogal titular será Mónica Barral, con Xesús Pereira como suplente,

e na de Asuntos de Pleno a organización será á inversa, coa socialista como suplente e o

nacionalista como titular.

Publicidade

Representación do Concello noutros órganos colexiados

O Pleno deliberou a continuación sobre a modificación do nomeamento de representantes

da Corporación local en órganos colexiados competencia do Pleno. Deste modo, na

Mancomunidade de Municipios do Camiño Francés exercerá como representante o 1º

tenente de alcalde, Xesús Pereira, e como suplente o 2º, Xosé Igrexas. Idéntica

distribución rexerá na Asociación de Municipios do Camiño de Santiago.


No tocante ao GDR Ulla-Tambre-Mandeo, o representante municipal será Xesús Pereira,

co alcalde, José Manuel Penas, como suplente. Nos centros educativos mantense a

Mayka Basalo, concelleira de Educación, como representante plenaria.


Esta distribución contou cos votos positivos de Adiante Melide, PSOE e BNG, e a abstención do Partido Popular.


Delegación de competencias plenarias

No quinto apartado da orde do día, o pleno debateu sobre a delegación de competencias

en Xunta de Goberno local. A proposta aprobada inclúe o exercicio de accións xudiciais e

administrativas e a defensa da Corporación en materias de competencia plenaria, a

declaración de lesividade dos actos do Concello, a contratación nos supostos da Lei

9/2017 de Contratos do Sector Público, a aprobación de proxectos e de obras e servizos

competencia do pleno aínda non previstos nos orzamentos, a aprobación do Padrón

Municipal de Habitantes, e a solicitude e aceptación de subvencións e convenios ou

contratos con administracións públicas.


Tamén a aplicación do réxime de incompatibilidades, a designación de representantes noutras entidades, os expedientes de expropiación forzosa, a declaración de efectos non utilizables, as altas de bens e dereitos no inventario municipal, a emisión de informes nos expedientes sobre permisos ou licenzas de obra e declaracións previas, a concesión de bens e servizos, o establecemento de prezos públicos e as previstas nas Bases de execución do orzamento. Finalmente, tamén as previstas nas leis. Este punto aprobouse, novamente, cos votos positivos de Adiante Melide, PSOE e BNG, e abstención do Partido Popular.


Dedicacións exclusivas

O sexto asunto da orde do día foi o relativo aos cargos municipais que desempeñarán

réximes de dedicación exclusiva e as retribucións correspondentes. O Pleno aprobou un

total de tres dedicacións exclusivas: as do concelleiro de Urbanismo, Xosé Igrexas

(35.000 € brutos anuais), da edil de Política Social, Carmen Liñeira (33.000 €), e da

responsable de Cultura e Educación, Mayka Basalo (33.000 €).


A portavoz do Partido Popular, Dalia García, criticou as diferenzas salariais entre as

distintas dedicacións, razón polo que o seu grupo votou en contra. Pola súa banda, a edil

socialista, que votou a prol, considerou que corresponden “soldos diferentes a diferentes

responsabilidades e cargas de traballo”. Na súa quenda de réplica, o alcalde, José

Manuel Pérez, defendeu que o actual goberno cobrará menos que anteriores

administracións. Tanto Adiante Melide como o BNG deron o seu apoio a este acordo.


Persoal eventual

Finalmente, o pleno debateu sobre a determinación do persoal eventual. A proposta

presentada a pleno, derivada da Relación de Postos de Traballo municipal, incluíu unha

xefatura de gabinete, cunha retribución de 28.090 euros anuais. As súas funcións serán a

atención ao público, labores administrativos e de axenda, a asesoría do alcalde e a

coordinación do goberno local.


O Partido Popular manifestou a súa oposición a esta figura ao considerar que non ten as

funcións que lle corresponderían pola inexistencia dun gabinete. Pola súa banda, Xosé

Igrexas, portavoz de Adiante Melide, lembrou que idéntica figura existe noutros concellos

con denominacións diversas. Votaron a favor deste punto Adiante Melide e o Partido Socialista, e en contra, o Partido Popular. O BNG abstívose neste apartado. A proposta quedou deste modo aprobada.

Publicidade

COMUNICADO ENVIADO POLO PSOE DE MELIDE

O PSdeG-PSOE de Melide valora positivamente, que por segunda vez, celébrese o pleno de organización, "o que permitirá tener goberno municipal e que a lexislatura empece".


"Tal e como acordamos internamente os socialistas e como consecuencia do resultado das eleccións municipais do pasado 28 de maio, non formaremos parte do goberno municipal, pero que si apoiaremos co diálogo e acordos necesarios, para traballar polos intereses de Melide e para que se realicen os importantes proxectos nos que se traballou na anterior lexislatura, na que os socialistas tivemos importantes responsabilidades de goberno".


"Somos conscientes da responsabilidade que temos nesta lexislatura, xa que despois de votar a investidura do alcalde sen condicións previas, o noso apoio é necesario para a formación do goberno municipal, para a súa estabilidade e para o desenrolo da xestión municipal. E así actuaremos, coa mesma responsabilidade e compromiso coa que o PSdeG-PSOE leva anos facendo política municipal en Melide. Sentímonos orgullosos do noso traballo, tanto o tempo que estivemos en na oposición como cando estivemos no Goberno, pois contribuímos decisivamente á formación de gobernos de progreso e a aplicar medidas positivas para Melide".


Personal de confianza

"Os socialistas, apoiamos todas as propostas que se levaron ao pleno de onte, tal e como anunciamos e fixemos no pasado pleno do día 18 xullo, aínda que debemos dicir, que nos sorprende e cóstanos entender, que esteamos ante un acordo de goberno do que unha parte queda fóra, pois o punto que se refire ao persoal de confianza, foi aprobado soamente, por unha das forzas que forman goberno e polo PSdeG-PSOE".


O que di o PP

"Coñecido o pacto tripartito co que levan paralizando Melide durante máis de dous meses, comezamos a sacar as primeiras conclusións: Son especialistas en gasto salarial. Pérez comeza a poñer prezo a iso de ser alcalde e Pereira comeza a tragar con aquilo que dixo que acabaría en campaña. Todo en orden. Lamentablemente persisten as vergoñentas diferenzas salariais que deixan en mal lugar ás mulleres que forman parte do goberno.

Novamente dicimos NON a un #MelideEntreTres".

0 comentarios

留言


IRS.gif
Copia de ¡TU Anuncio!.gif
Ecos_da_Comarca_neg.png
bottom of page